Ligjet

87 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-144
Ligji nr.06/L-144 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për Komunën e Istogut
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-143
Ligji nr.06/L-143 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG si huadhënës lidhur me financimin e Projektit ndërtimi i sistemit të funizimit me ujë për Komunën e Graçanicës
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-142
Ligji nr.06/L-142 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit të kanalizimit për Komunën e Shtimes
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-141
Ligji nr.06/L-141 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Raiffeisen Bank International AG për Projektitn e ndërtimit të sistemit të funizimit me ujë të pijshëm për Komunën e Ferizajt
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-139
Ligji nr.06/L-139 për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin e bursave në nivel të studimeve master ndërmjet Ambasadës së Francës në Prishtinë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin