Draft-laws

23 Draft-laws

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit i ndryshuar dhe plotësimin me ligjin nr.05/L-034

Sponsor: Government

Projektligji nr.06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Sponsor: Government

Projektligji nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05-L-080

Sponsor: Government

Draft Law no.06/L-022 on Social Enterprise

Sponsor: Government

Draft Law no.06/L-021 on Public Internal Financial Control

Sponsor: Government